MTÜ SVSS Linguajet Mnemo Kool

Koolituse üldkava: Keeleõpe Mnemo kiirmeetodil

individuaalne- või grupitreening1 ÕPPEKAVA EESMÄRK JA ÜLESANDE

Õppekava on koostatud kiirkeeleõppe pakkumiseks individuaalõppe kursustena. Võimalik on õppida inglise-, saksa-,  vene-, läti-, eesti-,  soome keelt kiirmeetodil nii äri-, teeninduse-, turismi- kui ka üldsuhtlustasandil. Kiirkeeleõppe üks osa on ka kiirlugemine, mille omandamine võimaldab suurendada mälumahtu, parandada intellektuaalset suutlikkust ja kiiremini kohaneda MNEMO25 metoodikaga.

ekava eesmärk

 • võimaldada soovijatele individuaalset keeleõpet,
 • arendada õpilaste isiksust, treenida mälu ja keskendumisvõimet,
 • suhtlemistaseme omandamine minimaalse aja jooksul,
 • võimaldada inimestel õppida neile sobival ajal ja kohas,
 • tõsta enesekindlust,
 • toetada ettevõtjate ja ettevõtetes töötavate inimeste täiend- ja ümberõpet, et säiliks või kasvaks töötajate konkurentsivõime tööturul.

Eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks kasutatakse kiirlugemise trenažööri ja MNEMO25 meetodil põhinevat keeleõpet. Igale õppijale mälutreeningu õppekava korraldatakse eraldi.

ppekava ülesanded

Koolituse ülesanne on anda õppijale psühholoogiline valmisolek õppimiseks, õpetades aktiveerima oma psüühikat, toetudes doktor J.-E. Enneti meetodile. See tehnika on jõukohane kõigile.

Kiirkeeleõppe teoreetiline ja praktiline osa  tagatakse MNEMO25 õppemeetodiga, mille abil saab selgeks võõrkeele sõnavara, väljendid, grammatika ja kõik muu, mis muidu nõuaks palju vaeva.

. ÕPPEKAVAST TULENEVAD OSKUSNÕUDED

 OÜ Linguajet on kiirkeeleõpet pakkuv firma, mis alustas oma tööd aastal 2003 võõrkeelte kiirkursuste pakkumisega. Hiljuti on tehtud Linguajet Mnemo kool ja on loodud MTÜ SVSS mälutreeningu promomiseks ja inimressurside arendamiseks.

Kiirkeeleõppe oskusnõuded tulenevad eelkõige tellitud kursuse sisust ning tellija soovist ja tingimustest. Viimastest olenevalt kasutatakse valmisprogramme või koostatakse uus (kitsa spetsiifikaga). Näiteks taksojuhid, meremehed, klienditeenindajad jne.

Kursuse käigus peab õppija omandama vastava võõrkeele  baasgrupi  (3000- 4500 baassõna/fraase, vastavalt kursuse moodulile). Baassõnade/fraaside arv on tuletatud matemaatilise lingvistika baasil. Kiirlugemise tulemusena laieneb õppija silmahaare ligi 30 %, seega suudab inimene ühe silmapilguga haarata lugemise või mõne muu igapäevatoimingu käigus senisest rohkem teksti (infot), kiireneb üldreaktsioon ja mälumaht.

Paraneb kursuse läbinu suhtlusoskus inimestega, kes räägivad vabalt õpitud võõrkeelt.

 ÕPPEKAVA STRUKTUUR

  Kursuse tegelik kestvus oleneb õpilase tasemest, võimekusest ning mooduli valikust. 

Õppetöö koosneb videotundidest, harjutusülesannetest, kiirlugemise trenažööri harjutustest ja kontrollkaartidest. Kogu õppetöö on korraldatud Linguajet Mnemo koolis koolitatud instruktorite juhendamisel ning nende järelvalvel kogu õppeprotsessi lõpetamiseni. Õppetöö on korraldatud moodulõppena. Igale õppijale valitakse või koostatakse moodul, õppegraafik ja õppekoormus vastavalt tema võimetele ja vajadustele.

 

Õppekavas ettenähtud õpingute vormiks on õppija :

 • Auditoorne töö- a
 • Iseseisev töö- i
 • Praktiline töö- p.

 EA

1. Õppekava nimetus

Mälutreening Mnemo meetodil

 

 

5.Õppe kogumaht , sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

2.Õppekavarühm


Kiirkeeleõppe kursusest võivad osa võtta  kõik soovijad, kellel on lugemisoskus ja motivatsioon keeleoskuse omandamiseks.

Mnemo-Instruktori-, õpetaja-, treeneri- koolitusest võivad võtta osa frantsiisilepingus määratud isikud, kes hakkavad viima läbi firmasiseseid, regionaalseid või teiste riikide MNEMO25 süsteemikoolitusi.

 

3.Õpiväljundid (ja eesmärk)


Auditoorne töö / seminar - akadeemiline tund, 45 min. Iseseisev töö - ettenähtud tundide arv õppegraafiku alusel, mälutreening keeletrenasööriga - metoodiline tund - 30 min. ja kiirlugemise trenasööriga - 10 min. Individuaalne graafik koostame igale õppijale ja seal on näha tundide arv päevas.

 

4.Õpingute alustamise tingimused

 

Õpingu alustamiseks tuleb läbida proovitund ja sooritada sellele järgnevad MNEMO25 õppesüsteemi koormustestid, et teada saada (tulevase) õpilase tase ja soovid, ning seejärel valida õpinguteks sobiv(ad) moodul(id) ning maksimaalne päevakoormus ja iseseisva treeningu rütm. Töö iga õpilasega viiakse läbi individuaalselt ja Linguajet Mnemo kooli poolt koolitatud instruktori juhendamisel.

Seejärel sõlmitakse kirjalik leping koolitaja ja õpilase vahel, millega selgitatakse mõlema poole õigusi, kohustusi, koostatakse õppegraafik ja määratakse kursuse eest tasumise kord.

 

5.Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

Kursuse kestvus on minimaalselt 90 metoodilist videotundi ühe keele kohta - 133 tundi, iseseisev töö-90 ja praktika - 42. Kokku 265 tundi.

 

6.Õppe sisu

 

1. Õppekava sisu

Tunde

Õppevorm

1

KIIRKEELEÕPE Moodul 1.

 

 

1.1

Sissejuhatusloeng MNEMO25 meetodist.

4

a

1.2

Proovitunni läbiviimine.

2

a

1.3

Loogilise mõtlemise mõõtmise test.

1

a

1.4

Nägemismälu test.

1

a

1.5

Kontsentreerumisvõime test.

1

a

1.6

Koormuse test.

1

a

1.7

Õppimisaktiivsuse test.

1

a

1.8

Individuaalse õppimise määramise loeng.

2

a

1.9

Osa   nr.1.

14

a

1.10

Õppimistulemuste kontroll .

14

a

1.11

Osa   nr.2.

14

a

1.12

Õppimistulemuste kontroll.

14

a

1.13

Osa   nr.3.

14

a

1.14

Õppimistulemuste kontroll.

14

a

1.15

Kiirlugemise võtted, sissejuhatusloeng.

4

a

1.16

Kiirlugemise proovitund.

2

a

1.17

Kiirlugemise treeningu 1. tsükkel.

18

i

1.18

Kiirlugemise treeningu 2. tsükkel.

18

i

1.19

Kiirlugemise treeningu 3. tsükkel.

18

i

1.20

Kiirlugemise treeningu 4. tsükkel.

18

i

1.21

 Lõpputöö töö.

18

i

 

 

 

 

2

ÕPETAJA/TREENERITEKOOLITUS, Moodul 2

 

 

2.1.

Auditoorne töö

40

a

2.2.

Hindeline arvestus.

4

a

 

Praktiline töö
42 p

 

Kokku

46

 

 

Moodul 1 + 2  Kokku

265

 

 

Õppija võib valida ühe või mitu moodulit, vastavalt soovile ja spetsiifikale.

 

7.Õppekeskkonna kirjeldus

8.Õppematerjalide loend

9.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

10.Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal
 

5. HINDAMISE PÕHIMÕTTED

 

5.1. Kursuslased.

Teadmiste kontrolli põhiliseks läbiviijaks on õppija ise. Seda teeb ta päeviku vormis. Peale igat tundi kannab oma tulemused päevikusse ja tulemuste kontroll toimub kontrollkaartidega.  See kontrollimise meetod põhineb inimese ausal enesehindamisel. Töö kontrollkaartidega tuleb viia sama kiiruseni, kui neid hääldab diktor õppetunni teises osas. Edasijõudmise kontroll annab võimaluse teha õppimise protsessis korrektiive. See annab teada, kas suurendada või vähendada õppimise tempot, annab enesekindlust ja innustust. Kui niimoodi on läbitud kõik õppetunnid, alustatakse algusest. Vastavalt õppegraafikule korraldatakse ka individuaalseid konsultatsioone, kus antakse lisamaterjale lugemiseks või kuulamiseks. Võimaluse korral korrigeeritakse treeningu optimaalset koormust.  Kogu kursust korratakse seni, kuni kogu materjal on omandatud. Miinimumfaasi omandamisel lisatakse tekstide lugemine.

Lisaks kontrollkaartide abil enesehindamisele on õppija soovil võimalik läbi viia kontrollteste või ka eksamit-arvestust instruktori juures. Materjal kooskõlastatakse tellijaga, vajadusel kaasatakse ka spetsialiste või sooritatakse eksam väljaspool. Hindamine toimub 5-palli süsteemis.

 

5.2. Instruktorid., õpetajad, treenerid.

Koolituskava läbimisel sooritatakse hindeline arvestus 5-palli süsteemis.

 

6. LÕPETAMISE NÕUDED

 

Kursuse lõpetamise põhinõudeks on baasgrupi sõnade täielik omandamine.

 

KIIRKEELEÕPE

 

Algajate kursus loetakse lõpetatuks, kui:

 • Õppija oskab suhelda lihtsamatel teemadel (iseendast, perest, kodust, tööst, harrastustest) ja väljendada oma arvamust igapäevastes olukordades.
 • Tunneb keelekultuuri ja suhtlemisetiketi põhitõdesid.
 • Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ning täita lihtsamaid dokumente.
 • Saab aru lihtsamatest ajaleheartiklitest.

Nõrgema keskastme kursus loetakse lõpetatuks, kui:

 • Õppija oskab suhelda kergematel igapäevastel teemadel (kultuur, loodus, ühiskond, poliitika jne).
 • Saab hakkama telefonikõnedega ja oskab kirjutada igapäevastel teemadel.
 • Oskab lugeda lihtsamaid tekste ja leida spetsiifilist informatsiooni (reklaam, tööpakkumised jne).
 • Oskab koostada ja kirjutada lihtsamaid e-maile ja kirju.

Keskastme kursus loetakse lõpetatuks, kui:

 • Õppija oskab ja julgeb suhelda kõikidel igapäevastel teemadel.
 • Võib vabalt suhelda ja kõnelda välismaal.
 • Oskab kirjutada võõrkeeles erinevatel teemadel.
 • Oskab lugeda võõrkeelset ilukirjandust.
 • Saab aru oma töö- ja erialaga seotud tekstidest.

Kursuse lõpus antakse lõpetanule OÜ Linguajet tunnistus keelekursuse läbimise kohta.

 

ÕPETAJA / TREENERI KOOLITUS, 

 

Õppija valdab MNEMO25 süsteemi frantsiisilepingus lubatud mahus teoreetilisi, metoodilisi ja praktilisi teadmisi ja on sooritanud arvestuse hindele vähemalt “4” (hea).

 

 7. KEELEÕPPE KIIRMEETOD MNEMO25

 

Keeleõppe kiirmeetod “MNEMO25” õppesüsteem on litsentseeritud kõigi õiguste omaniku Linguajet OÜ poolt, olles ette nähtud kasutamiseks ainult õppimise eesmärgil, nii individuaalseks kui ka grupiliseks õppeks. Programmide valmistamisel on kasutatud oma ala eksperte EU regioonidest, õpetajaid ja konsultante.

Võõrkeelte õpetamine MNEMO25 meetodil seisneb selles, et õppematerjal jäädvustub koheselt mällu ja minimaalne tulemus saavutatakse 60-90 videotunniga. Õppemetoodika baseerub inimese alateadvuse võimaluste kasutamisel. Võrreldes teiste meetoditega säilivad teadmised mälus tunduvalt kauem.

MNEMO25 programmi kasutamine ei vaja traditsioonilisi keeleõpetajaid, õpe toimub koolitatud instruktorite juhtimisel. MNEMO25 on üles ehitatud videotundidele ja kontrollkaartidele. Õppetunnid on jaotatud lühikesteks faasideks (umbes 10 min.), mis annab võimaluse sujuvalt harjuda koormusega, vältida väsimust ja sellega saavutada parimaid tulemusi.

 • MNEMO25 on tõhus videokursus võõrkeelte ja muu mahuka teabe iseõppimisel.
 • MNEMO25 talletab teabe alateadvusesse ja sealt edasi teadvusesse.
 • MNEMO25 tõstab oluliselt õppimiskiirust.
 • MNEMO25 aitab ületada võõrkeele kasutamisel tekkivat psühholoogilist barjääri.
 • MNEMO25 võimaldab õpitut kohe kasutada.
 • MNEMO25 annab võimaluse omandada hulgaliselt teavet, tõstes samas õppija IQ-d. milles võib veenduda kursusele lisatud testide abil. Selleks on programmis välja töötatud kiirõppe meetodil põhinev kiirlugemise trenasöör.

Kursusele kuuluvad video- ja audiokassetid ning kirjalik õppematerjal, mis koosneb õpikutest ja kontrollkaartidest. Viimased on ette nähtud meeldejätmise kontrollimiseks.

 

Kokkuvõtvalt koosneb MNEMO25 õppemetoodika kolmest põhilisest etapist:

 • NÄEN.
 • NÄEN JA KUULEN.
 • KONTROLLIN TEADMISI JA VEENDUN OMA EDUS.

Kursuse lõpetanul on soovitav jätkata õppetööd keeleõpetajate juhendamisel, suhelda inimestega, kes räägivad vabalt õpitud võõrkeelt, viibida palju võõrkeelses keskkonnas.

 

Linguajet Mnemo kooli mentorite koolitus: 

40 akadeemilist tundi teooria ja 40 akadeemilist tundi praktika:

 

1.Õppimismotivatsiooni võimendamine. Britti mudeli informatsiooni protsesside juhtimine.

2.Mälu treeningu kaasaegsed võtted: kiirkeeleõpe kiirlugemine, fotolugemine jne. Proovitund.

3.Klienditeeninduse standardiseerimine ja taseme hoid.

4.Positiivsete keskkonna loomine õppeklassis. Alfa sagedus.

5.Kalkulatsioonid. Hindade kujunemine. Praktiline töö. Isemajandamine.

6. Sümbolid, värvid, lõhnad ja teised mõjufaktorid.

7.Reklaam ja ärisaladus. Juriidiline abi. Tegevuse väärtuse tõstmine: Kaubamärk, intellektuaalne omandus, sertifitseerimine, stardartiseerimine jne.

8.Neuro-lingvistiline psühholoogia. Reflekside kujunemine, et oleks õppitud.

9.Klientide liigitamine, sihtgrupi valimine.

10.Tööprotsessi logistika. Partnerlus. Turuolukorra tundmine.

11.Intellekti areng, mälu, mõjufaktorid (aju lained, kultuurilised pärandid, riigi  koolituse standardid, taust, autogeense treeningu alused, traditsioonilised

treeninguviisid jne.)

12.Meeldejätmisespordi nominatsioonid ja reeglid.

13.Retoorika, külalislahkus, lingvistika. Presentatsioon. Praktiline töö.

14.SWOT ja statistika analüüs ja kasutamine. Projektide kirjutamise „kondikava“.

15. Keeleõpe kiirmeetodil „Mnemo25“ 12- aastane kogemus Eestis. Proovitund.

16. Inglise keel – kiirkursus 90 ak. Tundi

17. Projektijuhtimise alused.

 

Praktika :

Seminarides osalemine – 6 ak. Tundi

Seminaride korraldamine  - 8 akad. Tundi

Metoodiline töö –laste kirjastusega lastevanematele tutvumine – 8 x 3 = 24 akad. Tundi

Lugemise organiseerimine lastele – 2 ak. Tundi.Обновлен 02 дек 2017. Создан 11 апр 2017